دانلود رایگان

دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن

دانلود رایگان دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن چکیده :
برون سپاري عبارت است از پيدا كردن ارائه دهندگان خدمت جديد و روش هاي جديدي كه بتوان با اطمينان تهيه مواد، كالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقيقت در واگذاري يا برون سپاري، سازمان از دانش و تجربه و خلاقيت ارائه دهندگان خدمت جديدي كه قبلاً استفاده نكرده بهره مند مي شود. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برون سپاری فرآیندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن باتوجه به مطالعه موردی مالیات برخودرو در استان کرمانشاه در نیمه اول سال ۱۳۹۳انجام گردید.پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و از حیث نحوه¬ی گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی ، از نوع پیمایشی است. این تحقیق از آن جهت کاربردی است که یافته¬های آن در حل مشکلات سازمان امورمالیاتی به کار گرفته می¬شود.و از آن جهت توصیفی هستند که متغیرها بر حسب وضع موجود مورد بررسی قرار می¬گیرند و متغیرهای تحقیق دستکاری نمی¬شوند.جامعه آماریِ این تحقیق، مؤدیان و کارکنان سازمان امورمالیاتی کرمانشاه می باشد. پرسشنامه های طراحی شده میان این گروه ها توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری ونظرات خبرگان و کارشناسان مالیاتی نیز گردآوری و یکپارچه گردیده است.نتایج حاصل ¬از این پژوهش نشان می دهند متغیر مستقل برون¬سپاری فرآیند ¬مالیات¬برخودرو دارای تأثیر 71 درصدی، برنامه ریزی مقدماتی دارای تأثیر 25 درصدی، تجزیه و تحلیل استراتژیک دارای تأثیر 49 درصدی، تحلیل هزینه دارای تأثیر 22 درصدی، مذاکرات دارای تأثیر 28 درصدی و الزامات پس از قرارداد دارای تأثیر 27 درصدی بر متغیر وابسته عملکرد سازمانی دارند. همچنین مشاهده گردید که همه این روابط از نوع مستقیم و مثبت می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان اذعان داشت برون سپاری مالیات برخودرو در استان کرمانشاه تاثیر مثبت وبه سزایی در¬عملکرد سازمان امورمالیاتی کرمانشاه داشته است.
مقدمه

امروزه بسیاری از صاحب نظران معتقدند که به دلایلی همچون خصوصی سازی و انتقال قدرت اقتصادی از دولت ها به سازمان ها و در نتیجه، کوچک شدن دولت ها، برای حل مشکلات اجتماعی و زیست محیطی، دولت ها دارای منابع و قدرت لازم نیستند و سازمان ها باید دولت ها را در این زمینه یاری نماید. اگر چه در سال های اخیر، در سطح جهان، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه ی مسئولیت اجتماعی شرکت ها صورت گرفته و مدیران و سازمان ها توجه زیادی به این مفهوم می کنند، اما مدیران و سازمان های ایرانی با این مفهوم تا حدودی بیگانه اند. شاید یکی از دلایل این فقدان پیشرفت در ایران، اقتصاد دولتی باشد، اما می توان گفت که نوع نگرش و بینش مدیران ارشد سازمان ها به این مقوله نیز در آن بی تاثیر نبوده است.
در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی توسط شرکت ها، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که مشکلات اجتماعی باید توسط دولت ها حل شود. این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی، کافی نیست و نباید منابع سازمانی را به منظور حل مشکلات جامعه هدر داد. گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند که اگر چه دولت ها مسئول اصلی حل مشلات جامعه اند، ولی مشارکت سازمان ها در این زمینه راه گشاست. این دسته از صاحب نظران معتقدند که، از آن جا که امروزه، قدرت اقتصادی، از دولت ها به سازمان ها انتقال یافته، مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است. (تسوتسورا ، 2004، 4).
فهرست مطالب
فصل اول (کلیات)
چکیده
مقدمه
ضرورت انجام تحقیق
روش تحقیق
فصل دوم (پیشینه تحقیق)
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی
بررسی تاثیر برون سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن
برون سپاری
سازمان امورمالیاتی
انتخاب فرایندهای مالیاتی جهت برون سپاری
ویژگی های نظام مالیاتی کارآمد
مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران
ماده 59 قانون سوم توسعه کشور
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر انقلاب به قوای 3 گانه
دفاتر پیشخوان دولت
گروه های صاحبان مشاغل
عملکرد
بین برنامه ریزی برون سپاری فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد
بین تحلیل استراتژیک فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد
بین تحلیل هزینه فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد
بین مذاکرات فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد
بین الزامات پس از قرارداد فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد
مدل مفهومی
جمع بندی
فصل سوم (روش شناسی)
مقدمه
نوع و روش پژوهش
معرفی جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری
نمونه آماری و حجم آن
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی پرسشنامه
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق)
مقدمه
آمار توصیفی
آزمون نرمال بودن داده ها
فرضیه ها
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی چهارم
فرضیه فرعی پنجم
استاندارد سازی ابزارهای اندازه گیری
تحلیل عاملی اکتشافی مولفه برون سپاری
مدل اندازه گیری مولفه عملکرد
مدل ساختاری تحقیق
فصل پنجم (نتیجه گیری و جمع بندی
مقدمه
نتایج برگرفته از آزمون فرضیه ها
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات برای پژوهش های آتی
موانع و محدودیت ها
پيوست
منابع فارسی
منایع لاتین
پرسشنامهدانلود فایل ورد Word پروژه بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی تاثیر برون‌سپاری ...

دانلود پروژه بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن ...

دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی تاثیر برون‌سپاری ...

دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی ...

دانلود بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی ...

... برون‌سپاری فرایندهای ... بررسی تاثير برون‌ سپاری ... برعملکرد آن دانلود فایل ...

بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی ...

... فرایندهای سازمان ... بررسی تاثير برون‌ سپاری ... برعملکرد آن دانلود فایل ...

بررسی تاثير برون‌سپاری¬ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر ...

... فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن برون­ سپاری ... بررسی تاثير برون‌سپاری ...

پایان نامه بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان ...

... بررسی تاثير برون‌سپاری ... برون‌سپاری فرآیندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن ...

بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی ...

بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن.

صفحه اصلی - پروژه 3

دانلود فایل ورد Word پروژه ... ورد Word پروژه بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان ...

بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی ...

... امورمالیاتی برعملکرد آن ... آن ,دانلود پروژه ... برون‌سپاری فرایندهای ...

دانلود مقاله و پروژه - sidonline.site

دانلود فایل ورد Word پروژه ... امورمالیاتی برعملکرد آن ... یا برون سپاری، سازمان ...

دانلود بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی ...

... برون‌سپاری فرایندهای ... بررسی تاثير برون‌ سپاری ... برعملکرد آن دانلود فایل ...

پایان نامه بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان ...

... بررسی تاثير برون‌سپاری ... برون‌سپاری فرآیندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن ...

بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی ...

... امورمالیاتی برعملکرد آن ... آن ,دانلود پروژه ... برون‌سپاری فرایندهای ...

بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی ...

... برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن ... سازمان, پروژه, دانلود ...

دانلود مقاله و پروژه - sidonline.site

دانلود فایل ورد Word پروژه ... امورمالیاتی برعملکرد آن ... یا برون سپاری، سازمان ...

صفحه اصلی - پروژه 3

دانلود فایل ورد Word پروژه ... ورد Word پروژه بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان ...

دانلود فایل ورد Word پروژه ادغام پویای ماشین های مجازی در ...

دانلود فایل ورد Word پروژه ادغام ... درخواست حذف آن را ... فایل ورد Word تحقیق بررسی ...

دانلود فایل ورد Word بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

دانلود فایل ورد Word ... بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن.

دانلود فایل ورد Word پروژه ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف ...

دانلود فایل ورد Word پروژه ارائه یک ... رهگیری ,word پروژه ,word ... درخواست حذف آن را ...

بررسي ساختار داخلي موتورهاي Servo موتورهاي خطي Linear | …

... فایل ورد Word پروژه بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد ...

دانلود فایل ورد Word پروژه ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف ...

دانلود فایل ورد Word پروژه ارائه یک ... رهگیری ,word پروژه ,word ... درخواست حذف آن را ...

بررسي ساختار داخلي موتورهاي Servo موتورهاي خطي Linear | …

... فایل ورد Word پروژه بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد ...

دانلود فایل ورد Word بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

دانلود فایل ورد Word ... بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن.

دانلود فایل ورد Word پروژه ادغام پویای ماشین های مجازی در ...

دانلود فایل ورد Word پروژه ... ادغام ,word پروژه ... فایل ورد Word پروژه بررسی ...

پروژه ی برتر نانوفناوری

دانلود فایل ورد Word پروژه ... برون‌سپاری فرایندهای ... امورمالیاتی برعملکرد آن ...

دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی فایل ورد word پایان ...

دانلود فایل ورد(Word) پروژه ... بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی ...

مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد Word - لینک جزوات دانشگاهی

دانلود فایل ورد Word پروژه ... پروژه بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان ...

دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی ساختار و خواص الکتریکی ...

دانلود فایل ورد Word پروژه ... پروژه بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان ...

نمونه سوالات.مقالات.پاورپونیت.گزارش کارعلوم پایه.مقالات جدید

دانلود فایل آموزشی مقالات پاورپنیت کارآموزی پروژه ... دانلود فایل ورد Word پروژه ...

بررسی تاثیر برون‌سپاری¬ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر ...

بررسی تاثیر برون‌سپاری¬ فرایندهای سازمان امورمالیاتی ... بررسی تاثیر برون‌سپاری ...

گام به گام دهم (انسانی)

کتاب کسب درآمد تضمینی

گام به گام چهارم ابتدایی (کلاغ سپید)

گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی (علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردی مثل جدول ضرب با راهکارهای خلاقانه )

دانلود گزارش تخصصی معاون فناوری و معاون اجرایی با موضوع هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی

دانلود گزارش تخصصی تقویت حرکات ورزشی

پاورپوینت آمادگی دفاعی درس دوم بسیج

پاورپوینت درس اول دین و زندگی پایه دهم

تحقیق در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟

دانلود گزارش تخصصی دبير شطرنج درمورد تاثیرات شطرنج بر دانش آموزان

مقاله در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟

نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان از فصل اول (کتاب جدید التالیف)

نمونه سوالات کارشناس برق استخدامی شرکت آرمان نیروی سبلان

دانلود پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شار در تهران

دانلود طرح درس سالانه- پایه سوم دبستان-مطالعات اجتماعي

پاورپوینت درس 2 تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( تاریخ زمان و مکان )

مقاله درباره پرسش مهر - جواب پرسش مهر 96 رئیس جمهور

خلاصه کتاب درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین اثر توماس میس و جورج میس ویرایش 2 به همراه تشریح مسائل

کسب درآمد تضمینی از اینترنت

دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت استراتژیک هانگر و ویلن

برنامه ردیابی گوشی روی نقشه بدون نیاز به اینترنت و GPS

دانلود پاسخ و جواب تمرینات ورک بوک امریکن انگلیش فایل ویرایش دوم کتاب2 american english file second edition

پاورپوینت دین و زندگی دهم

دانلود پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی نهم

فایل فلش فارسی نوکیا 150 rm-1190 ورژن 11.00.11 حل مشکل کانتکت سرویس

دانلود پاورپوینت نقد و بررسی بیمارستان کودکان سوزو در کشور چین-Suzhou

تحقیق زندگی نامه ابوعلی بلعمی

نمونه سوالات آزمون استخدامی پرستاری

پاورپوینت درس سوم تاریخ 2 یازدهم اسلام ر مکه